KÜLDETÉS ÉS TÖRTÉNET

PROF. DR. LOSONCZY GYÖRGY


prof. Losonczy(Érsekcsanád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun m. 1919. IX. 12. Szeged, 2003. X. 19.) gyógyszerész, orvosdoktor, egyetemi tanár 

A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1941-ben gyógyszerészi, 1947-ben orvosdoktori oklevelet szerzett. Közben 1945-1949 között a Gyógyszerészek Jóléti Alapjának elnöke és a Népjóléti Minisztérium Gyógyszerészeti Osztályának vezetője (1945-1947) volt. Az Országos Közegészségügyi Intézet klinikai adjunktusává nevezték ki 1947-ben. “A Gyógyszerész”szaklap felelős szerkesztője volt 1949-ben. A Honvéd Egészségügyi Kutató Intézet járványügyi osztályának orvosa és a bakteriológiai laboratórium vezetője 1950-1957 között. A Budapesti Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézetének adjunktusa (1957-1959). A budapesti László Kórház Klinikai Epidemiológiai Osztályának vezető főorvosa volt (1959-1987). Az orvostudomány kandidátusa fokozatot 1958-ban, a tudomány doktora fokozatot 1972-ben nyerte el. Átvette az Országos Baleseti Intézet Klinikai Epidemiológiai osztályának vezetését (1988-2003). A Szegedi Egyetem címzetes egyetemi docense (1975-1979), majd címzetes egyetemi tanára. Tudományos munkássága: pályája kezdetén jelentős szerepe volt a budapesti és az országos II. világháború utáni gyógyszerellátás megindításában, majd anya és csecsemővédelmi kérdésekkel foglalkozott. A honvédség járványügyi problémáit vizsgálva, a hemorrhagiás betegségek felé fordult a figyelme. Alapvetően jelentős eredményeket ért el a kórházi iatrogén eredetű fertőzések vizsgálata terén. Nevéhez fűződött az önálló tudományág, a klinikai epidemiológia fejlesztése. 

Főbb munkái: 

 1. Iatrogén infectiók. Kandidátusi értekezés. Bp. 1967, III. kiadás, 1974.,
 2. A klinikai járványtan fogalma, methodikai kérdései, információs rendszere és laboratóriumi módszereinek értékelése. Doktori értekezés. Bp. 1977.,
 3. Klinikai járványtan. Bp. 1989.,
 4. A klinikai epidemiológia alapjai ( A nosocomialis fertőzések járványtana ) Medicina Bp, 2001.

Forrás: Révai Új Lexikon. 13. köt. 477-478.

 

A TÁRSASÁG CÉLJA:

Az infekciókontroll a kórházi epidemiológia tudományos alapjain nyugvó prevenciós gyakorlatok összessége. Az infekciókontroll célja az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és a multirezisztens mikroorganizmusok terjedésének megelőzése.

A Társaság célja egyfelől a magyarországi infekciókontroll tevékenység előmozdítása, másfelől a magyarországi egészségügyi intézményekben az infekciókontroll területén dolgozó szakemberek összefogása, szakmai és tudományos együttműködés elősegítése.

Ennek érdekében:

 • támogatja az egészségügyi intézményekben a szakmai evidenciákon alapuló infekciókontroll tevékenység elterjesztését és folyamatos fejlesztését,
 • kezdeményezi, illetve részt vesz a szakterületre vonatkozó ajánlások, protokollok és irányelvek kidolgozásában,
 • segíti az infekciókontroll szakemberek munkáját, szaktudásának fejlesztését szakmai konferenciákon, és a Társaság honlapján aktuális tudományos eredmények közzétételével,

segíti az infekciókontroll szakemberek szakmai érdekképviseletét.

 

A TÁRSASÁG FELADATA:

Az egészségügyi intézmények korszerűbb és hatékonyabb infekciókontroll tevékenységének elősegítése, szakmai tapasztalatok cseréje, továbbfejlesztése, tudományos ismeretek bővítése.

A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében:

 • közreműködik a nozokomiális fertőzések felismerésében, a standardizált adatgyűjtés (surveillance) elméleti és gyakorlati fejlesztésében, az eredmények kockázat alapú értékelésének elterjesztésében,
 • elősegíti az infekciókontroll területén dolgozó szakemberek tudásának integrálását,
 • támogatja a Társaság tagjainak külföldi és belföldi szakmai rendezvényeken való részvételét,
 • szakmai, tudományos és ismeretterjesztő konferenciákat szervez és bonyolít le,
 • hozzájárul a szakemberek szemléletmódjának formálásához, előadások, tanfolyamok, továbbképzések, szakmai viták szervezésével,
 • együttműködik az Európai Unió Kórházi Infekciókontroll harmonizációs programjában, egységes definíciók, standardok, indikátorok kialakítása céljából,
 • segítséget nyújt a kórházi orvosok, szakdolgozók és menedzserek számára a prevenció és a felügyeleti tevékenység terén,
 • segíti a kórházak együttműködését az infekciókontrollal kapcsolatos intézményi eljárásrendek, protokollok kidolgozásában,
 • elősegíti az egységes standardizált szakmai tevékenység kialakítását, amely lehetőséget ad a kórházak közötti összehasonlítására hazánkban és Európában egyaránt, és megfelel a korházi akkreditáció követelményeinek,
 • segíti feltárni mindazon területeket, amelyek céljának eléréséhez felhasználhatók,
 • munkája során kapcsolatot tart az infekciókontroll területéhez szorosan kapcsolódó más hazai szakmai Társaságokkal, hasonló profilú, külföldi társadalmi szervezetekkel, segíti a nemzetközi tapasztalatcserét,
 • szervezi az ismeretek széleskörű publikálását,
 • szakmai kiadványokat, könyveket ad ki,
 • szakmai képzést, továbbképzést, felnőttoktatást végez,
 • szakmai idegen nyelvű fordítást, lektorálást végez,
 • egészségügyi tervezést, szakértést végez,
 • szakmai módszertani anyagokat dolgoz ki,
 • kiegészítő jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, ami csak másodlagos tevékenysége lehet, alapítványt hozhat létre, magán- és jogi személyekkel gazdasági társaságot létesíthet, ilyenekbe tagként beléphet. Ez utóbbiból származó eredményeit nem oszthatja fel, kizárólag alaptevékenységére visszaforgatandó, közhasznú célokat szolgálhat és e tevékenységeket a civil szervezetekre vonatkozó szabályok szerint végezhet.
 • A Társaság tagjai a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján, a fentiekben leírtakra is tekintettel, megállapítják, hogy jelen Társaság az 1997.CLIV.tv.35§ (1-2) meghatározott közhasznú tevékenységet folytat, amely egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, valamint tudományos tevékenység.

 

 

KÜLDETÉS ÉS TÖRTÉNET

PROF. DR. LOSONCZY GYÖRGY

(Érsekcsanád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun m. 1919. IX. 12. Szeged, 2003. X. 19.) gyógyszerész, orvosdoktor, egyetemi tanár 

A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1941-ben gyógyszerészi, 1947-ben orvosdoktori oklevelet szerzett. Közben 1945-1949 között a Gyógyszerészek Jóléti Alapjának elnöke és a Népjóléti Minisztérium Gyógyszerészeti Osztályának vezetője (1945-1947) volt. Az Országos Közegészségügyi Intézet klinikai adjunktusává nevezték ki 1947-ben.

Hungarian Society for Infection Control